Veřejné zakázky

Oznámení výsledku výběrového řízení

2022

 • Dne 16. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto, a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868
 • Dne 23. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků a lokální výměny/doplnění poškozeného šindele“ byla vybrána nabídka: Malířství Bicera, Dobroslav Bicera, Malebná 2175/30, 370 07 České Budějovice, IČO: 43837671

2021

 • Dne 2. 3. 2021 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava komínů v nadstřešní části Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: JV BAU eu, s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČO: 4734262

2019

 • Dne 3. 7. 2019 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 07, IČO: 43837671.

2018

 • Dne 15. 1. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Renovace parket-výstavní sály“ byla vybrána nabídka: PODLAHY SLÁDEČEK, U Štěpky 240, 382 21 Kájov, IČO: 70664471.
 • Dne 28. 2. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868.
 • Dne 2. 10. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava fasád Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, s.r.o., Mojné 70, 382 02 Velešín, IČO: 26064995.
 • Dne 8. 11. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy toalet – Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: VIDOX, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 25160168.

2017

 • Dne 7. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma HORA, spol. s.r.o., Tržní 274, 39001 Tábor, IČO: 26015889.
 • Dne 23. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Výkon TDI a koordinátora BOZP“ byla vybrána nabídka: DOREKO, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894
 • Dne 23. 10. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Policový regálový systém pro depozitář – RMCK – hlavní budova“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., Rudolfovská ulice 742/171, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645
 • Dne 12. 12. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Totální stanice“ byla vybrána nabídka: GEODETICKÉ CENTRUM, s.r.o., Starý Mateřov 152, 530 02 Pardubice, IČO: 25931059

2016

 • Dne 5. 2. 2016 ve výběrovém řízení na na zakázku „Stavební úpravy za účelem zřízení úložného prostoru – skladu pro potřeby archeologického pracoviště v objektu muzea čp. 152 v Horní ulici v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, spol. s.r.o., Mojné 39, 382 32 Velešín, IČO: 26064995

2015

 • Dne 21. 7. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 01, IČO: 43837671.
 • Dne 7. 9. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Policový regálový systém pro sklad/depozitář – Netolice“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., U Smaltovny 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645.

2013

 • Dne 1. 3. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Předtisková příprava a výroba expozičních panelů“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: REGION reklamní a vydavatelská agentura, spol. s.r.o., Horní 149, 381 01 Český Krumlov
 • Dne 21. 2. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „SW pro dotykové monitory“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395
 • Dne 18. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Výroba a dodávka modelů“ byly vybrány jako nejvhodnější nabídky:
  Klub modelářů železnic Brno I, Křenová 19, 602 00 Brno
  Českobudějovický automotoklub, KZ železniční modeláři, Lidická 1123/226, 370 07 České Budějovice
  Zdeněk Korbela, Náměstí J. V. Kamarýta 92, 382 32 Velešín
 • Dne 9. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Dodávka a instalace IT“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395

Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytované ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení, GDPR).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Regionální muzeum v Českém Krumlově, příspěvková organizace, se sídlem Horní ul. 152, 38101 Český Krumlov, IČ 00070572 (dále jen „Regionální muzeum“ nebo „my“)

2. Zpracování osobních údajů

2.1  Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vy“ nebo „Vás“) nám slouží pro zajištění naší činnosti státní sbírkotvorné instituce, která je založena ve veřejném zájmu a která poskytuje služby veřejnosti. Jedním z našich hlavních zájmů je péče o národní kulturní dědictví, ale stejně důležité je pro nás bezpečí a komfort našich návštěvníků.

2.2  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních základech:

2.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů budeme potřebovat vždy, kdy bychom Vám chtěli začít zasílat informace o naší činnosti.

     2.2.1.1  Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

   2.2.2  Uzavření a splnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např. při uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti, darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o pracovním poměru.

   2.2.3  Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou. V našem případě se jedná zejména o:

– zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění;

– zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění;

– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;

– zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

– a další platné právní předpisy v oblasti ochrany národního kulturního dědictví.

Plníme ale také další povinnosti, dané např. pracovně právními předpisy, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o účetnictví, zákonem o finanční kontrole a dalšími předpisy, které se nás týkají.

   2.2.4  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Regionální muzeum je institucí založenou ve veřejném zájmu, tento zájem veřejnosti je zakotven v jeho zřizovací listině. Regionální muzeum plní na tomto poli úkoly v oblasti archivace, vědeckého a historického výzkumu – získává, shromažďuje, trvalé uchovává, eviduje, odborné zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírek a prostředí, ze kterého jsou získávány sbírkové předměty. Rovněž ve veřejném zájmu šíří výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.

     2.2.5.1  Fotografie a videa z akcí Regionálního muzea

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií i případně natáčení videí. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou také v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

2.3  Další podmínky ochrany osobních údajů

Záleží na konkrétní situaci, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O tom, zda taková povinnost existuje a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme odpovědně informovat vždy v daném konkrétním případě.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého by mohly pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiky návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

2.4  Osobní údaje, které jsou zpracovávány, a jejich zdroje

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

2.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou naši oprávnění zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provoz a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

2.6  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Doby, po které jsou osobních údaje u nás uloženy, jsou stanovovány z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracovávání, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly anebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Všechny ze zákona povinné doby skartace našich písemností jsou stanoveny naším vnitřním předpisem.

3. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Regionální muzeum nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

4  Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

4.1  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a máte nárok získat kopii těchto údajů.

4.2  Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje, pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale zároveň se v tom bez Vaší pomoci neobejdeme. Budeme proto za ni rádi.

4.3  Právo na výmaz / právo být zapomenut

Máte právo na to, abychom, pokud si to budete přát, Vaše údaje vymazali.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, nebude možné Vašemu přání vyhovět.

4.4  Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo pokud si to budete přát.

4.5  Právo přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, máte právo na to, abychom Vám data poskytli ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

4.6  Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou již Vaše údaje zpracovávány.

5  Existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

6  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít za to, že Regionální muzeum při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V Českém Krumlově,  dne 1. 2. 2020

Prohlášení o přístupnosti

Regionální muzeum v Českém Krumlově se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://muzeumck.cz/

Stav souladu
Tyto internetové stránky  jsou v souladu s metodikou a WCAG 2.1

Jiné formáty vyskytující se na stránkách
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC, DOCX– společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.8. 2020

Použitá metodika
Zpracováno dle Metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2)

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@muzeumck.cz


Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz